Sertifikati

HACCP

TRONTEAM je uveo i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom, te primenuje koncept za primenu principa sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

ISCC-EU

ISCC EU je međunarodno priznat standard za održivu kontrolu biomase i biogoriva, koji sledi zahtevima direktive za obnovljive izvore energije (RED – Renewable Energy Directive).

Ciljevi, koje sledi RED:

 • Smanjenje ispusta GHG (gasova stakleničke bašte) merene za čitav lanac dobave od sirovine do konačne produkcije biogoriva u odnosu na ispuste fosilnih goriva, minimalno za 35%.
 • Od 1.7. 2017 zahtev minimalne redukcije se povećava na 50%
 • Sa 1.1.2018 zahtev minimalne redukcije GHG emisija se povećava na 60%
  Na osnovi tih ciljeva, se ISCC usmerava na postizanje međunarodne prakse ka transparentom sistemu za certifikaciju biomase i bioenergije.

 

ISCC se fokusira na:

 • Snižavanje ispusta plinova stakleničke bašte
 • Održivost upotrebe zemljišta
 • Zaštitu prirodnih habitata i postizanje društvene odgovornosti o održivom upravljanju sa prirodnim izvorima

  Bitne osobine ISCC-ja su nezavisnost, transparentnost i međunarodna orientacija sistema.
  ISCC pečat odvaja održivu biomasu i bioenergiju od neodržive i sa tim stimuliše proizvođače i procesore tih sirovina, da osvoje održivo ponašanje na svakodnevnoj bazi.